:: กิจกรรมฉายภาพยนตร์เอเชีย ครั้งที่ 2 เรื่อง นาคปรก   / วันที่ 26 กันยายน 2556
                                                                                                                                                                                                              พิมพ์หน้านี้
 

    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเชิงนวัตกรรมแห่งเอเชีย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้จัดกิจกรรมฉายหนังเอเชีย ครั้งที่ 2 เรื่อง “นาคปรก” ในวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 101 ประชาสังคมอุดมพัฒน์ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยในวันจัดงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และนักศึกษาจากวิทยาลัยศาสนศีกษา เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสวนาและวิพากษ์ประเด็นที่ได้จากภาพยนตร์ ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วม ดังนี้

ร่วมเสวนาโดย:

1. พระวินย์ สิริวฑฺโน วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
2. อ.ดร สมบูรณ์ วัฒนะ วิทยาลัยศาสนศึกษา
3. ผศ.ดร. ภูเบศร์ สมุทรจักร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ดำเนินการเสวนาโดย:

อ. ดร. มนสิการ กาญจนะจิตรา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ในการนี้ คณะผู้จัดงาน ขอขอบพระคุณวิทยากร และนักศึกษาทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งสําหรับกิจกรรมในครั้งต่อๆ ไป


 

www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2552
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
73170  โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th