:: เสวนาวิชาการ หัวข้อ “ประเทศไทย: แหล่งพํานักของผู้สูงวัยชาวต่างชาติ”   / วันที่ 21 ตุลาคม 2556
                                                                                                                                                                                                              พิมพ์หน้านี้
 

    เสวนาวิชาการ หัวข้อ “ประเทศไทย: แหล่งพํานักของผู้สูงวัยชาวต่างชาติ”
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเชิงนวัตกรรมแห่งเอเชีย (Center for Innovative Development Studies of Asia – IDSA)
วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 101 ประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ได้แก่
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์
(ประธานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา และอาจารย์ประจำสถาบันฯ)

2. ผศ. ดร. เฉลิมพล แจ่มจันทร์
(รองผู้อำนวยการสถาบันประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์ประจำสถาบันฯ))

3. อ.ดร. สักกรินทร์ นิยมศิลป์
(ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเชิงนวัตกรรมแห่งเอเชีย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์ประจำสถาบันฯ)

4. คุณเสาวภา จงกิตติพงศ์
(ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการบริหารศูนย์กลางสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข)

5. แพทย์หญิงประภา วงศ์แพทย์
(ประธานคณะกรรมการธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ และประธานสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ไทย)

ดำเนินรายการโดย:
ผศ.ดร. ภูเบศร์ สมุทรจักร (อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล)
>Download File<
 

www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2552
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
73170  โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th