Untitled Document
 

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเชิงนวัตกรรมแห่งเอเชีย (IDSA)

เป็นศูนย์ข้อมูลและเป็นหน่วยงานศึกษาค้นคว้าวิจัยและฝึกอบรมนานาชาติในด้านการพัฒนา
(Development Studies) ที่ครอบคลุมประเด็นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ประชากร สิ่งแวดล้อม
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ภูมิภาคอาเซียน และประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย นอกจากนี้ IDSA ยังเป็นหน่วยงานที่เชื่อมโยงเครือข่ายนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และสถาบันวิจัยของไทย
และต่างประเทศในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศในเอเชีย อาทิ อาเซียนศึกษา เอเชียศึกษา
จีนศึกษา เศรษฐศาสตร์การพัฒนา ประชากรศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดย IDSA จะมุ่งเน้นการ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมความคิดในลักษณะสหวิทยาการเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียนและประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย

IDSA มีวัตถุประสงค์หลักในด้านต่าง ๆ ดังนี้

       1) ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดย
การแลกเปลี่ยนนักวิจัยและอาจารย์ระหว่างสถาบันต่าง ๆ ทั้งของไทยและภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งจัดกิจกรรม
ทางวิชาการหรือทำวิจัยร่วมกัน
       2) ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนในไทยและภูมิภาคเอเชีย โดย เน้นที่กลุ่มประเทศ GMS รวม
ทั้งอาเซียน และจีนในลักษณะชุดโครงการวิจัย เช่น ชุดโครงการวิจัยเรื่องการย้ายถิ่นในเอเชีย (Asian
Migration Series ที่ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ อาทิ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ในเอเชีย ประชากรสูงวัยกับการย้ายถิ่นในเอเชีย ภาวะโลกร้อนและภัยพิบัติกับการย้ายถิ่นในเอเชีย
ประชากรสูงวัยในเอเชียกับนโยบายด้านแรงงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเองเพื่อลด
กระแสการย้ายถิ่นในเอเชีย เป็นต้น

 
             3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการพัฒนาของเอเชียทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเริ่มจากกลุ่มประเทศ GMS และอาเซียนเป็นลำดับ โดยเน้นงานศึกษาวิจัยใน
ลักษณะสหวิทยาการที่เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเด็นด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและประชากร และการพัฒนาองค์ความรู้หรือแนวคิดใหม่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
           4) จัดทำหลักสูตร และดำเนินการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเชิงนวัตกรรมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับผู้กำหนดนโยบายและนักธุรกิจรุ่นใหม่ของไทย
และประเทศเพื่อนบ้านในเอเชีย โดยจัดทำหลักสูตรอบรมระยะสั้นสองสัปดาห์ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย โดยจัดปีละสองครั้ง
            5) การจัดประชุมทางวิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัยด้านการพัฒนาเชิงนวัตกรรม และเป็นการสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงสหวิทยาการทั้งของไทยและต่างประเทศ โดย
IDSA จะระดมทุนจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ และให้การสนับสนุนทุนวิจัยและฝึกอบรมแก่บุคลากรและโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ ด้วย
 
www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2552
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
73170  โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th